Thursday, June 2, 2011

Monday, January 18, 2010

ಪುರುಷಸೂಕ್ತ

ಓಂ

ತಚ್ಛಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ| ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ| ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ| ದೈವೀಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ | ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ| ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿಗಾತು ಭೇಷಜಂ| ಶಂ ನೋ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ| ಶಂಚತುಷ್ಪದೇ|| ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ||


We pray to God who dispels our sorrows and gives us the fruits of rituals. We pray to him to get the results of our yajna (rites and rituals) as also for the good of the yajamaana or the sacrificer. May we attain the same kind of good that the gods (in heaven) get! May all the human beings also attain to auspiciousness! In future also, let all the evils of life be dispelled! May the human beings as also the domestic animals under our care be happy!


ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್**ಷಾ ಪುರುಷಃ| ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್| ಸಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ವಾ| ಅತ್ಯತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಂಗುಲಮ್| ಪುರುಷ ಏವೇದಗ್*ಂ ಸರ್ವಮ್| ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಮ್| ಉತಾಮೃತತ್ವಸ್ಯೇಶಾನಃ| ಯದನ್ನೇನಾತಿರೋಹತಿ| ಏತಾವಾನಸ್ಯಮಹಿಮಾ| ಅತೋ ಜ್ಯಾಯಾಗ್*ಶ್ಚ ಪೂರುಷಃ||

The Purusha (the Supreme Being), who has thousands of heads, thousands of eyes and thousands of feet enveloped the earth on all sides and stood beyond it in the ten directions of space. All this is the Purusha only; all that has been and all that will be. And He is the Lord of Immortality, which (also) grows by food. Such is His greatness, but the Purusha is greater than this


ಪಾದೋಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾ ಭೂತಾನಿ| ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ| ತ್ರಿಪಾದೂರ್ಧ್ವ ಉದೈತ್ಪುರುಷಃ| ಪಾದೋಸ್ಯೇಹಾಭವಾತ್ಪುನಃ| ತತೋ ವಿಷ್ವಂವ್ಯಕ್ರಾಮತ್| ಸಾಶನಾನಶನೇ ಅಭಿ| ತಸ್ಮಾದ್ವಿರಾಡಜಾಯತ| ವಿರಾಜೋ ಅಧಿ ಪೂರುಷಃ| ಸ ಜಾತೋ ಅತ್ಯರಿಚ್ಯತ| ಪಶ್ಚಾದ್ಭೂಮಿಮಥೋ ಪುರಃ||

All beings make up only one-quarter of Him. Three-quarters of Him which are immortal are in Heaven. Three-quarters of the Purusha ascended high; one-quarter was here, again and again. And, diversified in form, it moved to the animate and inanimate world. From That was born Virat (the totality of beings). From Virat was the Purusha born. As soon as He was born, He spread over the earth both in front and behind.ಯತ್ಪುರುಷೇಣ ಹವಿಷಾ| ದೇವಾ ಯಜ್ಞಮತನ್ವತ| ವಸಂತೋಅಸ್ಯಾಸೀದಾಜ್ಯಮ್| ಗ್ರೀಷ್ಮ ಇಧ್ಮಶ್ಶರದ್ಧವಿಃ| ಸಪ್ತಾಸ್ಯಾಸನ್ ಪರಿಧಯಃ| ತ್ರಿಸ್ಸಪ್ತಸಮಿಧಃ ಕೃತಾಃ| ದೇವಾ ಯದ್ಯಜ್ಞಂ ತನ್ವಾನಾಃ| ಅಬಧ್ನನ್ ಪುರುಷಂ ಪಶುಮ್| ತಂ ಯಜ್ಞಂಬರ್*ಹಿಷಿ ಪ್ರೌಕ್ಷನ್| ಪುರುಷಂಜಾತಮಗ್ರತಃ||

When the devas (gods) performed a sacrifice with the Purusha as the offering, the season of spring was the molten butter, summer the sacred fuel and autumn the oblation. When the devas performed the sacrifice, in which they bound the Purusha as the sacrificial animal, there were seven poles in the sacrificial enclosure and three times seven logs of sacred firewood. They placed him, the sacrifice, Purusha, the firstborn, on the sacrificial grass and besprinkled him with the sacred water. Then the devas, the sadhyas and the rishis performed the sacrifice with him as the offering.ತೇನ ದೇವಾ ಅಯಜಂತ| ಸಾಧ್ಯಾ ಋಷಯಶ್ಚಯೇ| ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾಥ್ಸರ್ವಹುತಃ| ಸಂಭೃತಂ ಪೃಷದಾಜ್ಯಮ್| ಪಶೂಗ್*ಸ್ತಾಗ್*ಶ್ಚಕ್ರೇ ವಾಯವ್ಯಾನ್| ಆರಣ್ಯಾನ್-ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚ ಯೇ| ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾಥ್ಸರ್ವ ಹುತಃ| ಋಚಸ್ಸಾಮಾನಿ ಜಜ್ಞಿರೇ| ಛಂದಾಗ್*ಂಸಿ ಜಜ್ಞಿರೇ ತಸ್ಮಾತ್| ಯಜುಸ್ತಸ್ಮಾದಜಾಯತ||

From that sacrifice, in which everything was offered as an oblation, was collected fresh butter. Creatures living in air (birds) and those living in forests and villages came in to being. From that sacrifice, in which everything was offered as oblation, came the Riks (Vedic Hymns) and the Samans (Hymns which are sung - the Saama Gaana). The Chandases (Vedic Metres) came from it; and from it the Yajus (mantra for the ritual) was born.
ತಸ್ಮಾದಶ್ವಾ ಅಜಾಯಂತ| ಯೇ ಕೇ ಚೋಭಯಾದತಃ| ಗಾವೋ ಹ ಜಜ್ಞಿರೇ ತಸ್ಮಾತ್| ತಸ್ಮಾಜ್ಜಾತಾ ಅಜಾವಯಃ| ಯತ್ಪುರುಷಂ ವ್ಯದಧುಃ| ಕತಿಧಾ ವ್ಯಕಲ್ಪಯನ್| ಮುಖಂ ಕಿಮಸ್ಯ ಕೌ ಬಾಹೂ| ಕಾವೂರೂ ಪಾದಾವುಚ್ಯೇತೇ| ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಸ್ಯ ಮುಖಮಾಸೀತ್| ಬಾಹೂ ರಾಜನ್ಯಃ ಕೃತಃ||
Horses were born of it, and animals with two rows of teeth. Cows were born of it, and so were goats and sheep. When they cut up the Purusha, into how many parts did they divide Him? What did they call His mouth, His two arms, His two thighs and His two feet? The Brahmana was His mouth, the two arms became the Kshatriya.

ಊರೂ ತದಸ್ಯ ಯದ್ವೈಶ್ಯಃ| ಪದ್ಭ್ಯಾಗ್*ಂ ಶೂದ್ರೋ ಅಜಾಯತ| ಚಂದ್ರಮಾ ಮನಸೋ ಜಾತಃ| ಚಕ್ಷೋಸ್ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯತ| ಮುಖಾದಿಂದ್ರಶ್ಚಾತ್ನಿಶ್ಚ| ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಯುತಜಾಯತ| ನಾಭ್ಯಾ ಆಸೀದಂತರಿಕ್ಷಮ್|| ಶೀರ್ಷ್ಣೋ ದ್ಯೌಸ್ಸಮವರ್ತತ| ಪದ್ಬ್ಯಾಂ ಭೂಮಿರ್ದಿಶಶ್ಶ್ರೋತ್ರಾತ್| ತಥಾ ಲೋಕಾಗ್*ಂ ಅಕಲ್ಪಯನ್||
His two thighs became the Vaisya. Of his two feet was the Sudra born. (This verse talks of the Varnaashrama Dharma and explains beyond doubt that all the classes of people were born out of the Supreme Being and that all are integral part of that Supreme Atman). The moon was born of His mind. The Sun was born of His two eyes. Indra Agni were born of His mouth. Vayu was born of His Praana (life-breath). The antariksha (middle region) came from His navel. The sky appeared out of the head, the earth from the two feet and the quarters from the two ears. Thus they created the world.
ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಮ್| ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಸ್ತು ಪಾರೇ| ಸರ್ವಾಣಿ ರೂಪಾಣಿ ವಿಚಿತ್ಯ ಧೀರಃ| ನಾಮಾನಿ ಕೃತ್ವಾಭಿವದನ್, ಯದಾಸ್ತೇ| ಧಾತಾ ಪುರಸ್ತಾದ್ಯಮುದಾಜಹಾರ| ಶಕ್ರಃ ಪ್ರವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರದಿಶಶ್ಚತಸ್ರಃ| ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ| ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ| ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮಯಜಂತ ದೇವಾಃ| ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾಸನ್| ತೇ ಹ ನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನಸ್ಸಚಂತೇ| ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾಸ್ಸಂತಿ ದೇವಾಃ||
I know that great Purusha, lustrous as the Sun beyond darkness. The Wise One, having made all the forms appear, gave them names, and uttered these as they were. One who knows Him whom dhaata (the creator) first revealed, and so did shakra (indra) who fully knew the four quarters, becomes immortal here. There is no other way. The devas performed sacrifice with the Sacrifice. These were the first dharmas. They, the mighty ones, attained the height of Heaven where the ancient sadhyas and devas abide.
ಅದ್ಭ್ಯಸ್ಸಂಭೂತಃ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ರಸಾಚ್ಚ| ವಿಶ್ವ ಕರ್ಮಣಸ್ಸಮವರ್ತತಾಧಿ| ತಸ್ಯ ತ್ವಷ್ಟಾ ವಿದಧದ್ರೂಪಮೇತಿ| ತತ್ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಶ್ವ ಮಾಜಾನಮಗ್ರೇ| ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಮ್| ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್| ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ| ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ವಿದ್ಯತೇಯನಾಯ| ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚರತಿ ಗರ್ಭೇ ಅಂತಃ| ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ||
The waters of destruction are again the waters of creation, and from them does the earth reveal itself after praLaya. From these elemental materials is the universe formed, and into these it dissolves. Ashes to ashes, and dust to dust. tvashTaa was the smith who forges Indra's vajra, thunderbolt, from the bones of the rishi dadeechi. Vishvakarma is the divine architect who planned and built, among other cities, Kubera's Alakaapuri and also Lanka, and Indra's city. That glorious sun, brilliant purusha, who transcends all darkness. Who knows him in this manner becomes immortal in this very birth. To moksha, liberation I know not of other paths.


ತಸ್ಯ ಧೀರಾಃ ಪರಿಜಾನಂತಿ ಯೋನಿಮ್| ಮರೀಚೀನಾಂ ಪದಮಿಚ್ಛಂತಿ ವೇಧಸಃ| ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯ ಆತಪತಿ| ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ಪುರೋಹಿತಃ| ಪೂರ್ವೋಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಜಾತಃ| ನಮೋ ರುಚಾಯಬ್ರಾಹ್ಮಯೇ| ರುಚಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ಜನಯಂತಃ| ದೇವಾ ಅಗ್ರೇ ತದಬ್ರುವನ್| ಯಸ್ತ್ವೈವಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ಯಾತ್| ತಸ್ಯ ದೇವಾ ಅಸನ್ವಶೇ||

The steadfast know well his true form. Even the creators, the knowers desire to the positions of sages like mareechi, who worship him. We salute who shines as divinity in the Gods, who is Brihaspati, priest to the Gods, who was born before the Gods, who brilliant in himself, is the parabramham, the supreme of all. The Gods, who send forth the essence of the knowledge of Brahman said this about that Brahman in the Beginning : " whoever has an inclination towards Brahman, if he knows Brahman thus, the Gods will be in his control. "


ಹ್ರೀಶ್ಚತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯೌ| ಅಹೋರಾತ್ರೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ| ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ರೂಪಮ್| ಅಶ್ವಿನೌ ವ್ಯಾತ್ತಮ್| ಇಷ್ಟಂ ಮನಿಷಾಣ| ಅಮುಂ ಮನಿಷಾಣ| ಸರ್ವಂ ಮನಿಷಾಣ||

Hree is the Goddess that grants Modesty, and Lakshmi she who grants Wealth. ( hreer-lajjAbhimAninee devata , lakshmee- raishvayAbhimAninee devatA - iti sAyaNA) The Day and the Night are even such opposites. Sriman Narayana is the conciliation of all such opposites, even as Sesha, the snake, and garuda, the eagle, worshipping him together signify. He is brilliant as the stars, and healing comes from him. Asking him to grant as iSHTam, amum, sarvam, is an analogue to asking for sat, Ananda, and chit. All we ask is to know Him.
 ಮುಂದುವರೆಯುವದು .....

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ

http://www.sripurandaraashrama.org/

Saturday, January 16, 2010

ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗುಗಳು

೨ . …..೨ 

೩ . ಅಂಗಳ
೪ . ಅಂಚೆಮನೆ
೫ . ಅಂತರಂಗ
೬ . ಅಂತರಂಗದ ಅಲೆಗಳು...
೭ . ಅಂತರಗಂಗೆ
೮ . ಅಂತರಾಳದ ಮಾತು
೯ . ಅಂತರ್ಯಾಮಿ
೧೦ . ಅಂತರ್ವಾಣಿ
೧೧ . ಅಂದದೂರು ಬೆಂಗಳೂರು
೧೨ . ಅಕ್ಷರ ವಿಹಾರ
೧೩ . ಅಕ್ಷರ ಹೂ
೧೪ . ಅಕ್ಷರಪಾತ್ರೆ
೧೫ . ಅಗಸೆಯ ಅಂಗಳ
೧೬ . ಅಚ್ಚ-ಕನ್ನಡ
೧೭ . ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ !
೧೮ . ಅನಿರ್ವಚನೀಯ
೧೯ . ಅನಿವಾಸಿ
೨೦ . ಅನಿಸಿಕೆ
೨೧ . ಅನುಭವ
೨೨ . ಅನುಭವಗಳು
೨೩ . ಅನುಭೂತಿ......
೨೪ . ಅನುರಾಗ
೨೫ . ಅನುಸೃಷ್ಟಿ
೨೬ . ಅನ್ನಪೂರ್ಣರವರ ನನ್ನ ಖಜಾನೆ
೨೭ . ಅಪಾರ
೨೮ . ಅಪಾರ್ಥಕೋಶ
೨೯ . ಅಮಿತಾಂಜಲಿ
೩೦ . ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ
೩೧ . ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ
೩೨ . ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ರವಿ
೩೩ . ಅಮೇರಿಕೆಯಿಂದ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತ...
೩೪ . ಅರಳೀ ಕಟ್ಟೆ……
೩೫ . ಅರುಣ ಸಿರಿಗೆರೆ
೩೬ . ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್
೩೭ . ಅರ್ಚನಾ
೩೮ . ಅಲೆಮಾರಿ
೩೯ . ಅಲೆಮಾರಿ ನೆನಪುಗಳು
೪೦ . ಅಲೆಮಾರಿ!
೪೧ . ಅಲೆಮಾರಿಯ ಅನುಭವಗಳು
೪೨ . ಅವಧಿ
೪೩ . ಅವಲೋಕನ ೧
೪೪ . ಅವಲೋಕನ ೨
೪೫ . ಅವಲೋಕನ ೩
೪೬ . ಅವಿಲು
೪೭ . ಅವ್ಯಕ್ತ ರಂಗಭೂಮಿ
೪೮ . ಅಶೋಕ್
೪೯ . ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ
೫೦ . ಅಹಂ ಬ್ಲಾಗಾಸ್ಮಿ
೫೧ . ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ
೫೨ . ಆಕಾಶವೀಧಿ
೫೩ . ಆದಮ್ಯ ರಮಾನಂದ
೫೪ . ಆದಿತ್ಯ ಬಾರಿಗಾಲಿ
೫೫ . ಆನಂದ
೫೬ . ಆನಂದ... ಈ ಭಾವ....
೫೭ . ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ
೫೮ . ಆಲೆಮಾರಿಯ ನೆನಪುಗಳು
೫೯ . ಆಸ್ರವ
೬೦ . ಇಂಚರ ೧
೬೧ . ಇಂಚರ ೨
೬೨ . ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ
೬೩ . ಇ-ಜ್ಞಾನ
೬೪ . ಇಬ್ಬನಿ ೧
೬೫ . ಇಬ್ಬನಿ ೨
೬೬ . ಇ-ಯುಗದ ಪರಿಚಯ
೬೭ . ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು...
೬೮ . ಈ - ಪ್ರಪಂಚ
೬೯ . ಈ ಕನ್ನಡ
೭೦ . ಈ ಕ್ಷಣದ ಸತ್ಯ
೭೧ . ಈ ಸುದ್ದಿ
೭೨ . ಉದಯರಾಗ
೭೩ . ಉನ್ಮುಖಿ
೭೪ . ಋಜುವಾತು
೭೫ . ಎಂಡ್ಕುಡ್ಕ
೭೬ . ಎಲ್ಲ ನೋಟಗಳಾಚೆಗಿನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರವಿದೆ..!
೭೭ . ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವ ನಾನಲ್ಲ!!!
೭೮ . ಏಕಾಂತ
೭೯ . ಏನ್ ಗುರು
೮೦ . ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ
೮೧ . ಒಂಟಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡು
೮೨ . ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ.....
೮೩ . ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ...
೮೪ . ಒಡಕಲು-ಬಡಕಲು
೮೫ . ಒಲವಿನ ಪತ್ರ
೮೬ . ಒಲವೇ..
೮೭ . ಒಳಗೂ... ಹೊರಗೂ....
೮೮ . ಓ ಎಲ್ ಎನ್ ಸ್ವಾಮಿ
೮೯ . ಓ ನನ್ನ ಚೇತನಾ…
೯೦ . ಓದಿನ ಕೋಣೆ
೯೧ . ಓದು ಜನಮೇಜಯ...
೯೨ . ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ
೯೩ . ಓಲೆ ಗರಿ
೯೪ . ಕಗ್ಗ - ನನ್ನರಿವಿನಲಿ
೯೫ . ಕಡಲ ಮುತ್ತು
೯೬ . ಕತೆ, ಕವನ,ಜೀವನ
೯೭ . ಕಥಾ-ಕಾನನ
೯೮ . ಕಥಾಗಗನ
೯೯ . ಕನವರಿಕೆ....
೧೦೦ . ಕನಸಿನರಮನೆ
೧೦೧ . ಕನಸು ದಾರಿ
೧೦೨ . ಕನಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ
೧೦೩ . ಕನ್ನಡ
೧೦೪ . ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿ
೧೦೫ . ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
೧೦೬ . ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ
೧೦೭ . ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್
೧೦೮ . ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ
೧೦೯ . ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಕುಟ್
೧೧೦ . ಕನ್ನಡ ವೀಡಿಯೊಸ್ ಬ್ಲಾಗ್
೧೧೧ . ಕನ್ನಡ ಸಾರಥಿ
೧೧೨ . ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ೭೫
೧೧೩ . ಕನ್ನಡ ಹನಿಗವನ..ಕವನ.....
೧೧೪ . ಕನ್ನಡ ಹನಿಗವನಗಳು
೧೧೫ . ಕನ್ನಡಗುರು
೧೧೬ . ಕನ್ನಡದ ಕಂದ
೧೧೭ . ಕನ್ನಡದ ಕುವರ
೧೧೮ . ಕನ್ನಡಪುಟ
೧೧೯ . ಕನ್ನಡಮ್ಮ
೧೨೦ . ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ
೧೨೧ . ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ
೧೨೨ . ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ
೧೨೩ . ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು
೧೨೪ . ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ...
೧೨೫ . ಕರ್ಣನ ಮಾತು
೧೨೬ . ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ
೧೨೭ . ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷೇಶನ್ಸ್
೧೨೮ . ಕರ್ಮಕಾಂಡ
೧೨೯ . ಕಲರವ
೧೩೦ . ಕಲಾವಿದರು
೧೩೧ . ಕಲ್ಪನಾ ಛಾಯೆಯಲಿ
೧೩೨ . ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
೧೩೩ . ಕಲ್ಯಾಣ ಕಿರಣ
೧೩೪ . ಕವನ ರಸಾಯನ
೧೩೫ . ಕವಿ
೧೩೬ . ಕಳ್ಳ-ಕುಳ್ಳ ಬ್ಲಾಗ್
೧೩೭ . ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಾಗಿ...
೧೩೮ . ಕಾಡು ಹರಟೆ ೧
೧೩೯ . ಕಾಡು ಹರಟೆ ೨
೧೪೦ . ಕಾದಂಬರಿ
೧೪೧ . ಕಾರ್ಟೂನ್...ಕಾರ್ಟೂನ್...
೧೪೨ . ಕಾಲಚಕ್ರ
೧೪೩ . ಕಾಲಾತೀತ ದಿಗಂತದೆಡೆ..
೧೪೪ . ಕಾವ್ಯ ಜೀವಿ
೧೪೫ . ಕಾವ್ಯ ಸುಧೆ
೧೪೬ . ಕಾವ್ಯ-ಕೃಷಿ
೧೪೭ . ಕುಂಚ-ಪ್ರಪಂಚ
೧೪೮ . ಕುಂಟಿನಿ
೧೪೯ . ಕುಚೇಲ
೧೫೦ . ಕುಟುಕು
೧೫೧ . ಕೂಗು...
೧೫೨ . ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಜ್ಜಹಳ್ಳಿ ೧
೧೫೩ . ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಜ್ಜಹಳ್ಳಿ ೨
೧೫೪ . ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ರವರ ನನ್ನ ಮಾತು
೧೫೫ . ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಪೊಲೀಸ್
೧೫೬ . ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ
೧೫೭ . ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೋಂದು ಮಳೆಹನಿ ಬಿದ್ದಾಗ...
೧೫೮ . ಕೋಲಾರ ಪೊಲೀಸ್
೧೫೯ . ಕೋಸಂಬರಿ
೧೬೦ . ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ.
೧೬೧ . ಕ್ಷ-ಕಿರಣ
೧೬೨ . ಕ್ಷಿತಿಜದೆಡೆಗೆ...
೧೬೩ . ಕ್ಷಿತಿಜಾನಿಸಿಕೆ
೧೬೪ . ಖಜಾನೆ
೧೬೫ . ಗಂಡಭೇರುಂಡ
೧೬೬ . ಗಣೇಶ್ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ
೧೬೭ . ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ಗರುಡ
೧೬೮ . ಗಾದೆ - ನಾಣ್ಣುಡಿ
೧೬೯ . ಗಿರಿ
೧೭೦ . ಗಿರೀಶ್ ಭಟ್
೧೭೧ . ಗಿರೀಶ್ ಹೆಗಡೆ
೧೭೨ . ಗೀಚುಗಳು
೧೭೩ . ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ
೧೭೪ . ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ-ಗೂಡು
೧೭೫ . ಗುಬ್ಬಿಗೂಡು
೧೭೬ . ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಕುರ್ತಕೋಟಿ
೧೭೭ . ಗುಲಾಬಿ
೧೭೮ . ಗೆರೆ
೧೭೯ . ಗೊಣಗಾಟ
೧೮೦ . ಗೋತಾ ಪುರಾಣ
೧೮೧ . ಗ್ಲೋಕಲ್ ಫಂಡಾ
೧೮೨ . ಚಂಡೆಮಾಣಿ
೧೮೩ . ಚಂದನ
೧೮೪ . ಚಂಪಕಾವತಿ
೧೮೫ . ಚರಿತ್ರ...
೧೮೬ . ಚಾಮರಾಜ ಸವಡಿ
೧೮೭ . ಚಾವಡಿ
೧೮೮ . ಚಿಂತನೆ
೧೮೯ . ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ
೧೯೦ . ಚಿಗುರು
೧೯೧ . ಚಿತ್ರಕವನ
೧೯೨ . ಚಿತ್ರ-ಕಾವ್ಯ
೧೯೩ . ಚಿತ್ರ-ದುರ್ಗ
೧೯೪ . ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ
೧೯೫ . ಚಿರನೂತನ - ಈ ಚಿಂತನ
೧೯೬ . ಚಿಲಿಪಿಲಿ
೧೯೭ . ಚುಂ-ಬನವಾಸಿ
೧೯೮ . ಚುಕ್ಕಿ ಸಂಸ್ಥೆ
೧೯೯ . ಚುರ್ ಮುರಿ
೨೦೦ . ಚುಳುಕು
೨೦೧ . ಚೆಂಡೆಮದ್ದಳೆ
೨೦೨ . ಚೆವಾರ್
೨೦೩ . ಚೈತ್ರಿಕಾ
೨೦೪ . ಚೌಪದಿ
೨೦೫ . ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರ್
೨೦೬ . ಜಿಂದಗಿ ಕಾಲಿಂಗ್
೨೦೭ . ಜಿಜ್ಞಾಸೆ..
೨೦೮ . ಜೀವ ದನಿ
೨೦೯ . ಜೀವ ಸಂಚಲನ
೨೧೦ . ಜೀವನದಿ
೨೧೧ . ಜೀವನ್ಮುಖಿ
೨೧೨ . ಜೀವಸಂಶಯ
೨೧೩ . ಜೇನುಗೂಡು
೨೧೪ . ಟೀನಾಜೋನ್
೨೧೫ . ಟೈಂಪಾಸ್ ಕಡ್ಲೆ ಕಾಯಿ!!!!
೨೧೬ . ಡುಂಡಿ ರಾಜ್ ದಿನ
೨೧೭ . ತಂಗಾಳಿ
೨೧೮ . ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರಪಂಚ
೨೧೯ . ತಡವಾಗಿ ಬಂದವ
೨೨೦ . ತಲೆ ಹರಟೆ!?????????????
೨೨೧ . ತಿರುವು
೨೨೨ . ತೀರದ ಬಯಕೆಗಳು
೨೨೩ . ತುಂಗಾ ತೀರದಿ
೨೨೪ . ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
೨೨೫ . ತುಟಿಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಮಾತೊಂದೆ ಒಂದು..
೨೨೬ . ತುಮಕೂರು
೨೨೭ . ತುಳಸಿವನ
೨೨೮ . ತೆರದ ಮನಸಿನ ಪುಟಗಳು
೨೨೯ . ತೊದಲು ಮಾತು
೨೩೦ . ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಗೀಚುವೆ
೨೩೧ . ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿದ್ದು ೧
೨೩೨ . ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿದ್ದು ೨
೨೩೩ . ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿದ್ದು ೩
೨೩೪ . ದಾರಿ ದೀಪ
೨೩೫ . ದಾಸ ವಾಣಿ
೨೩೬ . ದಿ ಮೈಸೂರು ಪೋಸ್ಟ್
೨೩೭ . ದಿಗಂತ
೨೩೮ . ದಿವಿಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ
೨೩೯ . ದೀನ ನಾ, ದಾನಿ ನೀ…
೨೪೦ . ದೀಪಕ
೨೪೧ . ನಂದಗೋಕುಲ
೨೪೨ . ನಗೆ ನಗಾರಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್
೨೪೩ . ನಟೇಶ್ ರವರ ನನ್ನೂರು ಚಂದ
೨೪೪ . ನದಿ ಪ್ರೀತಿ
೨೪೫ . ನನ್ ಮನೆ
೨೪೬ . ನನ್ನ ಗೂಡು
೨೪೭ . ನನ್ನ ನದರು
೨೪೮ . ನನ್ನ ಪುಟ
೨೪೯ . ನನ್ನ ಪುಟಗಳು
೨೫೦ . ನನ್ನ ಮನದಾಳ
೨೫೧ . ನನ್ನ ಸ್ವರ
೨೫೨ . ನನ್ನದಲ್ಲದ ಕವಿತೆ
೨೫೩ . ನಮ್‌ಟೀಮ್
೨೫೪ . ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕನ್ನಡ
೨೫೫ . ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು
೨೫೬ . ನಮ್ಮ ಮನೆ
೨೫೭ . ನವಿಲಗರಿ
೨೫೮ . ನಾಕುತಂತಿ
೨೫೯ . ನಾವೇಕೆ ಹೀಗೆ ?
೨೬೦ . ನಿನ್ನೆ-ನಾಳೆ
೨೬೧ . ನಿರಚಿತ
೨೬೨ . ನಿಶಾಚರ
೨೬೩ . ನಿಶು ಮನೆ
೨೬೪ . ನಿಸರ್ಗ
೨೬೫ . ನಿಹಾರಿಕಾ
೨೬೬ . ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ..
೨೬೭ . ನೀರ ದಾರಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ..
೨೬೮ . ನೀಲಗಿರಿ
೨೬೯ . ನೀಲಗ್ರೀವ
೨೭೦ . ನೀವು ಕಲಾವಿದರೇ?
೨೭೧ . ನುಡಿಬೀಡು
೨೭೨ . ನೂರು ಕನಸು
೨೭೩ . ನೂರೆಂಟು ಸುಳ್ಳು
೨೭೪ . ನೂರೊಂದು ನೆನಪು
೨೭೫ . ನೆಂಪು
೨೭೬ . ನೆಟ್‍ನೋಟ
೨೭೭ . ನೆನಪಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ...
೨೭೮ . ನೆನಪಿನಂಗಳದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು..............
೨೭೯ . ನೆನಪು ಕನಸುಗಳ ನಡುವೆ
೨೮೦ . ನೆಲದ ಮಾತು
೨೮೧ . ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಇರೋದೆ ಹೀಗೇ...
೨೮೨ . ಪಂಚಮುಖಿಯ ಕಥೆಗಳು
೨೮೩ . ಪಂಚ್ ಲೈನ್
೨೮೪ . ಪಟ್ಟಾಂಗ
೨೮೫ . ಪದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಾಗಿ
೨೮೬ . ಪಮ್ಮಿ
೨೮೭ . ಪರ್ಯಾಯ
೨೮೮ . ಪಾತರಗಿತ್ತಿ ಪಕ್ಕ
೨೮೯ . ಪಾರಿಜಾತ ೧
೨೯೦ . ಪಾರಿಜಾತ ೨
೨೯೧ . ಪಿಚ್ಚರ್‌!
೨೯೨ . ಪಿರಮಿಡ್ ಸಾಯಿಮಿರ ಥಿಯೇಟರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
೨೯೩ . ಪಿಸುಮಾತು
೨೯೪ . ಪುಟಾಣಿ
೨೯೫ . ಪುರಂದರ ದರ್ಶನ
೨೯೬ . ಪುಷ್ಪಲತ
೨೯೭ . ಪೂರ್ಣ ವಿ-ರಾಮ
೨೯೮ . ಪೋಲಿ ಮನೆ
೨೯೯ . ಪೋಲಿ ಹುಡುಗ
೩೦೦ . ಪ್ರಕಟಣೆ
೩೦೧ . ಪ್ರಕೃತಿ
೩೦೨ . ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
೩೦೩ . ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ
೩೦೪ . ಪ್ರವೀಣ್ ಪಟವರ್ಧನ್
೩೦೫ . ಪ್ರಸನ್ನ ಎಸ್
೩೦೬ . ಪ್ರಸ್ತಾಪ
೩೦೭ . ಪ್ರಾಂಜಲೆ
೩೦೮ . ಪ್ರಿಯ ಹನಿಗವನ
೩೦೯ . ಪ್ರಿಯಹೃದಯ
೩೧೦ . ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ...
೩೧೧ . ಫೋಟೋ ಒಂದೆ ನೋಟ ಹಲವು !!!
೩೧೨ . ಬಡೆಕ್ಕಿಲ
೩೧೩ . ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ
೩೧೪ . ಬಣ್ಣದ ನವಿಲು
೩೧೫ . ಬಣ್ಣದಚಿಗುರು
೩೧೬ . ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಜಗದ ನಿಯಮ
೩೧೭ . ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಿರಿ
೩೧೮ . ಬಯಲಸಿರಿ
೩೧೯ . ಬಯಲಾಟ ಬಯೋಡಾಟಾ
೩೨೦ . ಬಯಲಿನಿಂದ......
೩೨೧ . ಬಯಲು ೧
೩೨೨ . ಬಯಲು ೨
೩೨೩ . ಬರೆವ ಬದುಕಿನ ತಲ್ಲಣ
೩೨೪ . ಬಲ್ಲವರ ಬರಹ
೩೨೫ . ಬಲ್ಲಿರೇನಯ್ಯ
೩೨೬ . ಬಹುಮುಖಿ
೩೨೭ . ಬಾ(ಭಾ)ಳ ಕವನ
೩೨೮ . ಬಾನಾಡಿ ೧
೩೨೯ . ಬಾನಾಡಿ ೨
೩೩೦ . ಬಾಲವನ
೩೩೧ . ಬಾಳ ದೋಣಿ
೩೩೨ . ಬಿಂಬ
೩೩೩ . ಬುಕ್ ಬಝಾರ್
೩೩೪ . ಬುಡುಬುಡಿಕೆ
೩೩೫ . ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ
೩೩೬ . ಬೆಂಗಳೂರಿಗ
೩೩೭ . ಬೆಟ್ಟದಡಿ
೩೩೮ . ಬೆನಕ
೩೩೯ . ಬೊಗಳೆ ರಗಳೆ
೩೪೦ . ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
೩೪೧ . ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಓಂಕಾರ
೩೪೨ . ಬ್ಲಾಗಾಯಣ
೩೪೩ . ಬ್ಲಾಗಾವತಾರ!
೩೪೪ . ಬ್ಲಾಗುತ್ತಾ ಇರು...
೩೪೫ . ಭಂಡಾರ
೩೪೬ . ಭಾವ ಚಿತ್ತಾರ
೩೪೭ . ಭಾವ ಬಿಂದು
೩೪೮ . ಭಾವಗಾನ
೩೪೯ . ಭಾವಜೀವಿ
೩೫೦ . ಭಾವ-ದರ್ಪಣ
೩೫೧ . ಭಾವನೆಗಳ ತುಡಿತ
೩೫೨ . ಭಾವನೆಗಳ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ
೩೫೩ . ಮಂಗಳೂರು ಮಾಣಿ
೩೫೪ . ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ...
೩೫೫ . ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿಂಗೆ
೩೫೬ . ಮಂಜುರವರ ಬರಹಗಳು
೩೫೭ . ಮಂಡ್ಯ ಡಾಟ್ ಕಾಂ
೩೫೮ . ಮಂದಾರ
೩೫೯ . ಮಜಾವಾಣಿ
೩೬೦ . ಮಟರ್ಕುಕ್ ರಿಸೈಪ್ಸ್
೩೬೧ . ಮತ್ತೊಂದಾಸ್ಯ
೩೬೨ . ಮಧುರ ಮನಸೇ…
೩೬೩ . ಮಧುವನ ೧
೩೬೪ . ಮಧುವನ ೨
೩೬೫ . ಮನಕ್ಕೆ ನೆನಹಾಗಿ…
೩೬೬ . ಮನದ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳ ಮಂಥನ !
೩೬೭ . ಮನದ ಬಯಲು
೩೬೮ . ಮನದ ಮಾತು ೧
೩೬೯ . ಮನದ ಮುಗಿಲು...
೩೭೦ . ಮನದಂಗಳದ ಮಾತು
೩೭೧ . ಮನದನಿ
೩೭೨ . ಮನದಾಳದ ಕಲರವ
೩೭೩ . ಮನದಾಳದ ಮಾತು ೧
೩೭೪ . ಮನದಾಳದ ಮಾತು ೨
೩೭೫ . ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು...
೩೭೬ . ಮನದಾಳದಿಂದ
೩೭೭ . ಮನಸಿನ ಪುಟಗಳ ನಡುವೆ
೩೭೮ . ಮನಸಿನ ಮಾತು
೩೭೯ . ಮನಸಿನ್ಯಾಗೊಂದು ಮನಸು
೩೮೦ . ಮನಸು ಹಕ್ಕಿ
೩೮೧ . ಮನಸೆಂಬ ಹುಚ್ಚು ಹೊಳೆ...
೩೮೨ . ಮನಸ್ವಿನಿ
೩೮೩ . ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು
೩೮೪ . ಮನಸ್ಸೆ ಓ ಮನಸ್ಸೆ
೩೮೫ . ಮನಸ್ಸೇ .............
೩೮೬ . ಮನು ಸತ್ಯ
೩೮೭ . ಮರ್ಕಟ
೩೮೮ . ಮಲೆನಾಡಿಗನ ಕಣಜದಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು
೩೮೯ . ಮಲೆಯ ಮಾತು
೩೯೦ . ಮಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪ್ಪನವರ......
೩೯೧ . ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಿಪ್ಪಾರರ ನನ್ನ ಹಾಡು
೩೯೨ . ಮಳೆಹನಿ..
೩೯೩ . ಮಾತಿಲ್ಲದ ಮೌನ ರಾಗಗಳು
೩೯೪ . ಮಾತು - ಕಥೆ
೩೯೫ . ಮಾತು ಕತೆ
೩೯೬ . ಮಾತು ಮೌನದ ಪ್ರತಿಮೆ
೩೯೭ . ಮಾನಸ ೧
೩೯೮ . ಮಾನಸ ೨
೩೯೯ . ಮಾನಸ ಯಾತ್ರೆ
೪೦೦ . ಮಾನಸ ಸರೋವರ ೧
೪೦೧ . ಮಾನಸ ಸರೋವರ ೨
೪೦೨ . ಮಾವಿನಯನಸ
೪೦೩ . ಮಾವಿನಸರ
೪೦೪ . ಮಿಂಚು ಹುಳು
೪೦೫ . ಮುದ್ದು ಮನಸುಗಳಿಗಾಗಿ….ಕಂಡ ಕನಸುಗಳಿಗಾಗಿ
೪೦೬ . ಮೃಗನಯನಿ.....
೪೦೭ . ಮೋಟುಗೋಡೆಯಾಚೆ ಇಣುಕಿ...
೪೦೮ . ಮೌನ - ಮುಗುಳು - ಮಾತು
೪೦೯ . ಮೌನ ಕಣಿವೆ
೪೧೦ . ಮೌನ ಮಾತಾಡಿದಾಗ
೪೧೧ . ಮೌನ ಮಾತಾದಾಗ
೪೧೨ . ಮೌನಗಾಳ
೪೧೩ . ಮೌನದ ಮಾತು
೪೧೪ . ಮ್ಯಾಡ್ಡೀಸ್
೪೧೫ . ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ...(ಒ೦ದು ಸ್ವಗತ)
೪೧೬ . ಯಾಕ್ ಇಂಗ್ಯಾಕಾಡಿಯ !
೪೧೭ . ಯಾಕ್ಲಾ? ಎಂಗೈತೆ?
೪೧೮ . ಯುವ ಪ್ರೇಮಿ
೪೧೯ . ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ...!!!
೪೨೦ . ರಂಗಭೂಮಿ
೪೨೧ . ರಾಮ್ ಭದ್ರಾವತಿ
೪೨೨ . ರಾಯ್ಕರ್ ಮನಸು
೪೨೩ . ರಿಚಿಯ ಪ್ರಪಂಚ
೪೨೪ . ರೋಹಿತ
೪೨೫ . ಲಹರಿ
೪೨೬ . ಲಿಂಗೇಶ್ ಹುಣಸೂರು
೪೨೭ . ವ೦ಶೀ ನಾದ
೪೨೮ . ವಕ್ರತುಂಡೋಕ್ತಿಗಳು…!
೪೨೯ . ವಕ್ರದಂತ
೪೩೦ . ವಸಿಷ್ಠ
೪೩೧ . ವಾರ(ರೆ)ನೋಟ
೪೩೨ . ವಿಕಾಸವಾದ
೪೩೩ . ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
೪೩೪ . ವಿಜ್ಞಾನಿ
೪೩೫ . ವಿನಯ್
೪೩೬ . ವಿರಾಟ್
೪೩೭ . ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಿ ವಿ
೪೩೮ . ವಿಶಾಲ ಭಾರದ್ವಾಜ
೪೩೯ . ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ
೪೪೦ . ವಿಶ್ವಪುಟ
೪೪೧ . ವಿಶ್ವಮಾನವ
೪೪೨ . ವೀ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು.......
೪೪೩ . ವೆಬ್‌ದುನಿಯಾ ಕನ್ನಡ
೪೪೪ . ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಲಿಕೆ
೪೪೫ . ಶರಣಪ್ಪ ಸಾಲಬಾವಿ
೪೪೬ . ಶರಣು ಗೌರ್
೪೪೭ . ಶರಣ್ ರೀ... ನಾನು ಸಕಲ ಅ೦ತ
೪೪೮ . ಶರಧಿ
೪೪೯ . ಶಶಿಧರ ಭಟ್
೪೫೦ . ಶಶಿಧರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಗೌಡ
೪೫೧ . ಶಾನಿಯ ಡೆಸ್ಕಿನಿಂದ.....
೪೫೨ . ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಬ್ಲಾಗ್
೪೫೩ . ಶಿಕಾರಿ
೪೫೪ . ಶಿವಕುಮಾರ
೪೫೫ . ಶ್...ಸದ್ದು..ಹೃದಯಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿವೆ...!!!!
೪೫೬ . ಶ್ರೀ ರಾಗ
೪೫೭ . ಶ್ರೀ..ಮನೆ
೪೫೮ . ಶ್ರೀಚಂದ್ರ
೪೫೯ . ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಣೈ
೪೬೦ . ಶ್ರೀನಿಧಿಯ ಪ್ರಪಂಚ
೪೬೧ . ಶ್ರೀನಿವಾಸ
೪೬೨ . ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಡೈಲಾಗ್ಸ್
೪೬೩ . ಶ್ರೀಹರ್ಷರವರ ಕೆಲವು ಬರವಣಿಗೆ
೪೬೪ . ಶ್ವೇತ
೪೬೫ . ಶ್ವೇತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ
೪೬೬ . ಷಟರ್ ಬಗ್
೪೬೭ . ಷೋಡಶಿ
೪೬೮ . ಸಂ-ಕನಸು
೪೬೯ . ಸಂಗ್ರಹ
೪೭೦ . ಸಂಚಾರ
೪೭೧ . ಸಂಜು
೪೭೨ . ಸಂಜೆಯ ರಾಗಕೆ...!
೪೭೩ . ಸಂಭ್ರಮ
೪೭೪ . ಸಡಗರ
೪೭೫ . ಸಡಗರ
೪೭೬ . ಸತ್ಯವ್ರತ
೪೭೭ . ಸನತ್
೪೭೮ . ಸಮರಸ
೪೭೯ . ಸರಯುರವರ ಬರವಣಿಗೆ
೪೮೦ . ಸರಸಮಯ
೪೮೧ . ಸರ್ವಸುದ್ದಿ
೪೮೨ . ಸಲ್ಲಾಪ
೪೮೩ . ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು…. ೧
೪೮೪ . ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು…. ೨
೪೮೫ . ಸವಿಗನಸು
೪೮೬ . ಸವಿಗನ್ನಡ
೪೮೭ . ಸಾಗರಿ
೪೮೮ . ಸಾನ್ಯೋಸೆ ಸಮಾಚಾರ
೪೮೯ . ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೆ
೪೯೦ . ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕ
೪೯೧ . ಸಾಹಿತ್ಯಾಧ್ವರ
೪೯೨ . ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ
೪೯೩ . ಸಿ ಮರಿಜೋಸೆಫ್
೪೯೪ . ಸಿರಿಗನ್ನಡ
೪೯೫ . ಸಿಹಿ - ಕಹಿ
೪೯೬ . ಸೀಮಾ ಹೆಗಡೆ
೪೯೭ . ಸುಂಕದ ಮನೆ, ಶ್ಯಾನುಭೋಗರು. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ !
೪೯೮ . ಸುಂಚುಮ್ನೆ
೪೯೯ . ಸುದ್ದಿಜೀವಿ
೫೦೦ . ಸುಧಾತನಯ
೫೦೧ . ಸುನಿಲ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್
೫೦೨ . ಸುಭಾಷಿತ
೫೦೩ . ಸುಮಧುರ
೫೦೪ . ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದಿದ್ದು
೫೦೫ . ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ
೫೦೬ . ಸೃಜನ-ಕನ್ನಡಿಗ
೫೦೭ . ಸೃಷ್ಟಿ
೫೦೮ . ಸೊಗಡು ಸೋನೆ
೫೦೯ . ಸೋಮಾರಿ ಕಟ್ಟೆ
೫೧೦ . ಸೌಮ್ಯ ಬಿ ಹೊಸಮನಿ
೫೧೧ . ಸೌಮ್ಯರವರ ಕವನ
೫೧೨ . ಸ್ಮಿತಾ ಕೆ ಆರ್
೫೧೩ . ಸ್ವಗತ
೫೧೪ . ಸ್ವರ ಚಿತ್ತಾರ
೫೧೫ . ಸ್ವರಚಿತ
೫೧೬ . ಸ್ವಾಮಿಗಳು
೫೧೭ . ಹಂಗ ಸುಮ್ನ್...
೫೧೮ . ಹಂಸಾನಂದಿ
೫೧೯ . ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡು
೫೨೦ . ಹಜಾಮನ ಹರಟೆ
೫೨೧ . ಹನಿ ಹನಿ
೫೨೨ . ಹರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಡಿಗ್
೫೨೩ . ಹರಿವ ಮನದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು
೫೨೪ . ಹರಿವ ಲಹರಿ
೫೨೫ . ಹರೀಶ್
೫೨೬ . ಹರೀಶ್ ಗೌಡ
೫೨೭ . ಹಷ೯ ಚರಿತ್ರೆ
೫೨೮ . ಹಳವಳ್ಳಿ
೫೨೯ . ಹಳೆಯ ಕೊಳಲೊಳಗೆ ಹೊಸ ಉಸಿರು
೫೩೦ . ಹಳ್ಳಿಮನೆ
೫೩೧ . ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದ ಪುಟ!
೫೩೨ . ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ… ೧
೫೩೩ . ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ… ೨
೫೩೪ . ಹಾಲ...
೫೩೫ . ಹಾಳು ಮೂಳು - ಅಂತೆ ಕಂತೆ
೫೩೬ . ಹೀಗೇ ಸುಮ್ಮನೇ..
೫೩೭ . ಹು(ದು)ಡುಗುಮನ
೫೩೮ . ಹುಚ್ಚು ಮನಸು
೫೩೯ . ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಿಳಲುಗಳು..............
೫೪೦ . ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳು
೫೪೧ . ಹುಡುಕಾಟ ೧
೫೪೨ . ಹುಡುಕಾಟ ೨
೫೪೩ . ಹೃದಯ ಚಿತ್ತಾರ
೫೪೪ . ಹೃದಯ ವೀಣೆ ಮೀಟಿದಾಗ
೫೪೫ . ಹೃದಯದಿಂದ…ಮಾತಾಡುತ್ತೆ…
೫೪೬ . ಹೆಜ್ಜೆ ೧
೫೪೭ . ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ನಿನ್ನ
೫೪೮ . ಹೊನ್ನಾಳಿ
೫೪೯ . ಹೊಸ ಕನ್ನಡಿಗರು
೫೫೦ . ಹೊಸ ಸುಳ್ಯ - ಪುಚ್ಚಪ್ಪಾಡಿ 


೫೫೧ . ಅವಳ ಕವನಗಳು
೫೫೨ . ಆಗಾಗ
೫೫೩ . ಆಟೋರಾಣಿ
೫೫೪ . ಆರಿಫ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್
೫೫೫ . ಆರೋಗ್ಯ
೫೫೬ . ಆಲಾಪ
೫೫೭ . ಇ-ಹೊತ್ತಿಗೆ
೫೫೮ . ಏ ಎಂ ಇ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಬಿಜಾಪುರ
೫೫೯ . ಏನೂ ಇಲ್ಲ
೫೬೦ . ಒಲವಿನ ಓಲೆ
೫೬೧ . ಒಲವೇ ಮರೆಯದ ಮಮಕಾರ……
೫೬೨ . ಕನ್ನಡ ಕಂಪು
೫೬೩ . ಕನ್ನಡ ರಂಗ
೫೬೪ . ಕನ್ನಡದ ಹರಟೆ ಕಟ್ಟೆ
೫೬೫ . ಕೇದಗೆಬನ
೫೬೬ . ಚಿಗುರು
೫೬೭ . ಜಕಾಸ್ ಹುಡ್ಗ
೫೬೮ . ಜೋಗಿಮನೆ
೫೬೯ . ತನ್ ಹಾಯಿ
೫೭೦ . ತಮಾಷೆಗಾಗಿ
೫೭೧ . ತೇನವಿನಾ
೫೭೨ . ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ
೫೭೩ . ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು
೫೭೪ . ನಳಂದ ಮಂಟಪ
೫೭೫ . ನಾದಬಿಂದು
೫೭೬ . ನಿರಂತರ
೫೭೭ . ಪಂಜ ಸೀಮಾ ಹವ್ಯಕರು...
೫೭೮ . ಪ್ರಹೀಶ್
೫೭೯ . ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ
೫೮೦ . ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ
೫೮೧ . ಬಾನಾಡಿ
೫೮೨ . ಬೆಳದಿಂಗಳು
೫೮೩ . ಭಾವ ತೀರದ ಯಾನ
೫೮೪ . ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಗುಚ್ಛ
೫೮೫ . ಭಾವತರಂಗ
೫೮೬ . ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು
೫೮೭ . ಮನದ ಮಾತು ೨
೫೮೮ . ಮನಸಿನ ಮರ್ಮರ…
೫೮೯ . ಮೂಕ ಹಕ್ಕಿಯು ಹಾಡುತಿದೆ
೫೯೦ . ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್
೫೯೧ . ಯಾಮಿನೀ
೫೯೨ . ವಿಶ್ವ ಪಥ......
೫೯೩ . ಶಶಿಕಿರಣ
೫೯೪ . ಸಮಯದ ಗೊಂಬೆ
೫೯೫ . ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ! ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ !
೫೯೬ . ಸುಧೀರ್ ಎಸ್ ನಾಯಕ್
೫೯೭ . ಸುಪ್ತ ಮನಸು
೫೯೮ . ಹಂಸ ನಾದ
೫೯೯ . ಹನಿಹನಿ
೬೦೦ . ಹಾಯ್ ! ಬಂಗಾರಿ 
೬೦೧ . ಕಲ್‍ಸಕ್ರಿ
೬೦೨ . ಚಿಲಿಪಿಲಿ ೨
೬೦೩ . ನಿನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಣೇ....
೬೦೪ . ಪ್ರಕೋಪ ಕನ್ನಡಿಗ
೬೦೫ . ಭಾವನ
೬೦೬ . ಯಾತನೆ.....
೬೦೭ . ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
೬೦೮ . ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್
೬೦೯ . ಸ್ಮೃತಿಯಾತ್ರೆ
೬೧೦ . ಹೆಜ್ಜೆ ೨
೬೧೧ . ಬಾಳದಾರಿಯಲ್ಲಿ
೬೧೨ . ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ
೬೧೩ . ಮನಸು
೬೧೪ . ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸ್
೬೧೫ . ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ 
೬೧೬ . ಉಂಡಾಡಿಗುಂಡ
೬೧೭ . ಒಂದೆರಡು ಮಾತು
೬೧೮ . ಕಾರಂಜಿ
೬೧೯ . ಚಾಣಾಕ್ಷ ಕನ್ನಡ
೬೨೦ . ಜಸ್ಟ್ ಲವ್
೬೨೧ . ದೀನೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
೬೨೨ . ನನ್ನಕನಸು-ಚಿಗುರು
೬೨೩ . ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನ್ನಡ
೬೨೪ . ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ
೬೨೫ . ಬತ್ತದ ತೊರೆ
೬೨೬ . ಭಾವಯಾನ
೬೨೭ . ವಿಶ್ವಮತ
೬೨೮ . ಶ್ರೀಲೋಕ
೬೨೯ . ಸಂತಸದೆಡೆಗೆ
೬೩೦ . ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್
೬೩೧ . ಸುಂದರ ನಾಡು
೬೩೨ . ಸೂಡೊ ರಾಂಡಮ್ ಕೊಲಾಜ್
೬೩೩ . ಸೂರಿಯ ಜೀವನ 
೬೩೪ . ಅಕ್ಷರ ಹೂ
೬೩೫ . ಅನವರತ
೬೩೬ . ಅನಿವಾಸಿ ಅಂಕೋಲಿಗ
೬೩೭ . ಅನುಭವ ಮಂಟಪ
೬೩೮ . ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
೬೩೯ . ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟು
೬೪೦ . ಉಷೆ ಉದಯ
೬೪೧ . ಎಂ. ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ
೬೪೨ . ಒಂದ್ಸಲ....
೬೪೩ . ಒಲಿದಂತೆ
೬೪೪ . ಓದು ಬಜಾರ್
೬೪೫ . ಕಡಲತೀರ
೬೪೬ . ಕಣ್ಣ ಹನಿಗಳು…
೬೪೭ . ಕಾನ ದನಿ
೬೪೮ . ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ
೬೪೯ . ಕುತೂಹಲಿ
೬೫೦ . ಕುಶಲೋಪರಿ
೬೫೧ . ಕೆನೆ ಕಾಫಿ!
೬೫೨ . ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಂದೆ...
೬೫೩ . ಖಗೋಳ
೬೫೪ . ಗ್ರೀಷ್ಮಗಾನ
೬೫೫ . ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗ
೬೫೬ . ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು
೬೫೭ . ಛಾಯಾಕನ್ನಡಿ
೬೫೮ . ಜೀವ ಜಾಲ
೬೫೯ . ಡೈನಮಿಕ್ ದಿವ್ಯ
೬೬೦ . ತರ್ಜುಮೆಗಳು
೬೬೧ . ದೇಸೀ ಮಾತು
೬೬೨ . ನಕ್ಷತ್ರ ಬಳ್ಳಿ
೬೬೩ . ನನ್ನ ಜೋಪಡಿ
೬೬೪ . ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು...
೬೬೫ . ನವನೀತ
೬೬೬ . ನಾಡ ಹಬ್ಬ
೬೬೭ . ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
೬೬೮ . ನೀಲಾಂಜಲಾ
೬೬೯ . ನೀಲಿ ಹೂವು
೬೭೦ . ಪಲ್ಲವಿ
೬೭೧ . ಪುಟ್ಟಿ ಪ್ರಪಂಚ
೬೭೨ . ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ
೬೭೩ . ಪ್ರಕವಿಯ ವಲಯ
೬೭೪ . ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಿ
೬೭೫ . ಪ್ರಾರ್ಥನಾ
೬೭೬ . ಪ್ರಾಸಲೀಲೆ
೬೭೭ . ಬದರಿನಾಥ ಪಲವಳ್ಳಿ
೬೭೮ . ಬರೆಯುವೆ ನಿನಗಾಗಿ
೬೭೯ . ಬಾಗೆಶ್ರೀ
೬೮೦ . ಬಾಬುಶಂಕರ್ ಕನಸುಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ.......
೬೮೧ . ಬಿ. ಸುರೇಶ ಹೇಳಿದಂತೆ...
೬೮೨ . ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ
೬೮೩ . ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ
೬೮೪ . ಭ್ರಮರ
೬೮೫ . ಮಧುಬನದಿ ರಾಧಿಕೆ…
೬೮೬ . ಮನದ ಮೈದಾನದಲ್ಲೊಂದು ಲಗೋರಿ ಆಟ!
೬೮೭ . ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು
೬೮೮ . ಮನಸಿನೊಳಗಿನ ಕುಸುಕುಸು…..
೬೮೯ . ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಸುದ್ದಿ
೬೯೦ . ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ!
೬೯೧ . ರೈತಾಪಿ
೬೯೨ . ವಾಸುದೇವ
೬೯೩ . ಶರಣ
೬೯೪ . ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ
೬೯೫ . ಸರೋಡೆಯ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್.
೬೯೬ . ಸಾಟಿಯಾರು
೬೯೭ . ಸಿದ್ದು ದೇವರಮನಿ
೬೯೮ . ಸುನಿಲ್ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ
೬೯೯ . ಹಳ್ಳಿಕನ್ನಡ
೭೦೦ . ಹೊರಗಣವನು  

ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ತಾಣಗಳು

೧ . ಸಿಫಿ ಕನ್ನಡ
೨ . ಕನ್ನಡಪ್ರಭ
೩ . ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
೪ . ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ
೫ . ಸಂಜೆವಾಣಿ
೬ . ಉದಯವಾಣಿ
೭ . ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ
೮ . ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ
೯ . ವಿಕ್ರಾಂತಕರ್ನಾಟಕ